REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti BENY, spol. s r.o. se sídlem Václavské nám. 801/52, Praha 1, IČ: 63670992, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 37932 (dále jen „prodávající“).
 2. Tento reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím v provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, a to např. prostřednictvím telefonu, elektronické pošty nebo internetového obchodu prodávajícího, kdy kupující při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. V případě, že kupující vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se odpovědnost prodávajícího za vady, jakož i lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 3. Internetový obchod prodávajícího je provozován pod obchodní značkou BENY, a to na webové stránce www.beny.cz (dále jen „webová stránka“).
 4. Ustanovení v tomto reklamačním řádu mají přednost před ustanoveními v obchodních podmínkách.
 5. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

II. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc nemá při převzetí vady. Projeví-li se vada do jednoho roku od převzetí, má se za to, že je zboží vadné při převzetí. 
 2. Do doby uvedené v čl. II odst. 1 se nezapočítává doba, po kterou nemohl kupující věc užívat v případě oprávněného vytknutí vady.  
 3. Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího užívání.  
 4. Pokud je u konkrétního zboží poskytována prodávajícím záruka za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 OZ, je prodávající kupujícímu povinen poskytnout záruku písemnou formou (v podobě záručního listu). Záruční list musí obsahovat údaje uvedené v ustanovení § 2174a OZ. Pokud to umožňuje povaha zboží, stačí místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje uvedené v předchozí větě.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, s ohledem na sortiment podnikání prodávaného zboží, případně v sídle prodávajícího.

III. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM 

 1. Při převzetí zboží kupující podle možností prohlédne a přesvědčí se o jejich vlastnostech. V případě, že shledá kupující na zboží vadu oznámí ji prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 2. Je-li zboží kupujícímu doručováno (tj. není předáno v provozovně prodávajícího), prodávající doporučuje kupujícímu ihned při převzetí zboží zkontrolovat stav zboží (neporušenost obalu, poškození obalu apod.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, tj. zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, doporučuje prodávající kupujícímu za účelem pozdějšího uplatnění nároku z vadného plnění poškození zásilky popsat v předávacím protokolu přepravce, neprodleně oznámit poškození zásilky prodávajícímu (eshop@beny.cz, popř. na +420 222 210 045) a současně zaslat prodávajícímu protokol sepsaný s přepravcem o poškození nebo neúplnosti zásilky. 

IV. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Kupující má v závislosti na povaze reklamovaného zboží při uplatnění práv z vadného plnění tato práva:
  1.1    Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
  1.2    Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  a) prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil podle čl. IV odst. 1.1 tohoto reklamačního řádu,
  b) se vada projeví opakovaně (tj. alespoň dvakrát),
  c) je-li vada podstatným porušením smlouvy anebo
  d) z prohlášení prodávajícího či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro kupujícího,
  e) nelze-li pro větší množství vad zboží řádně užívat (tj. pokud má zboží alespoň tři vady bránící jeho řádnému užívání),
  f) nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni vadnou věc řádně užívat.
  1.3    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
 2. Volbu způsobu vyřízení reklamace navrhne kupující. Prodávající na případnou nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že jde o vadu neodstranitelnou). V případě poskytnutí přiměřené slevy prodávajícím nelze později reklamovat zboží pro vadu, za kterou byla přiměřená sleva poskytnuta.
 3. Prodávající je oprávněn odmítnout odstranit vadu zboží, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. 
 4. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení.
 5. Reklamaci, včetně odstranění vady prodávajícím, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po písemné dohodě s kupujícím a takové prodloužení nesmí trvat nepřiměřeně dlouho.  Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že vada na zboží skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamace byla uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, jaké jsou kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace, dále potvrzení o datu způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 7. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění a které byly skutečně a účelně vynaloženy.
 8. Pokud si kupující nepřevezme reklamované zboží do jednoho (1) měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena, a byla-li na základě dohody obou stran provedena později do jednoho (1) měsíce od zaslání zprávy o jejím provedení, má prodávající právo účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si kupující nepřevezme reklamované zboží ani ve lhůtě dalších šesti (6) měsíců ode dne, kdy jako kupující byl povinen si ho vyzvednout, vyhrazuje si prodávající právo prodat zboží třetí osobě. Po odečtení nákladů na uskladnění vyplatí kupujícímu výtěžek z prodeje, a to po odečtení ceny opravy nebo úpravy zboží, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek musí kupující u prodávajícího uplatnit písemně.
 9. Zboží zaslané k reklamaci bude posuzováno pouze s ohledem na vadu uvedenou kupujícím. 
 10. Zboží je potřeba předat k posouzení nároků kupujícího z vadného plnění bez znečištění. 
 11. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména, nikoliv však výlučně, na poškození zboží vzniklá: a) mechanickým poškozením zboží, b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, c) neodbornou montáží, instalací, zacházením nebo zanedbáním péče o zboží, d) nadměrným zatěžováním nebo používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, e) provedením nekvalifikovaného zásahu nebo změnou parametrů, f) zboží upravovaného kupujícím, pokud vada vznikla v důsledku tohoto zásahu, g) poškozením způsobenými přírodními vlivy nebo vyšší mocí.
 12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu zboží sám způsobil. 
 13. Pokud prodávající zjistí, že nároky z vadného plnění kupujícímu nenáleží, zejména v případech uvedených v čl. lV odst. 11 reklamačního řádu, bude kupujícímu reklamace zamítnuta. Oprava zboží v tomto případě může být provedena pouze na základě dohody prodávajícího s kupujícím za podmínky souhlasu kupujícího s úhradou nákladů.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy České republiky dle českého práva. Mimosoudní řešení sporů je možné prostřednictvím České obchodní inspekce.
 2. Reklamační řád a obchodní podmínky jsou uveřejněny v elektronické podobě na webové stránce prodávajícího. 
 3. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
  adresa pro doručování: Václavské nám. 801/52, 110 00 Praha 1, 
  emailová adresa:  info@beny.cz.
 4. Tento reklamační řád je účinný od 24.01.2023.

Beny - autorizovaný prodejce značky Chopard

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
0 ks
0 ks
Oblíbené
 • Beny klub
 • Magazín

BENY KLUB

Vás, našich zákazníků, si velice vážíme. Proto jsme pro vás, milovníky hodinek a šperků, založili Klub BENY, jehož členům nabízíme mnoho exkluzivních výhod. Registrace zdarma zabere jen několik minut. Přijměte tedy, prosím, naše pozvání.

Beny KLUB