Registrujte se a získejte slevu 5%. Po registraci vám zašleme na e-mail unikátní slevový kód.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují vzájemná práva smluvních stran, která vznikají v souvislosti s uzavíranými kupními smlouvami mezi prodávajícím a kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti BENY, spol. s r.o. se sídlem Václavské nám. 801/52, Praha 1, IČ: 63670992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37932, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce www.beny.cz (dále jen webová stránka) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, nebo osobou, která při objednání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávky zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní umožňuje může kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje je povinen kupující při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost týkající se informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení té povinnosti kupujícím.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu zařízení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu, informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvou za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

a) o objednávaném zboží, které vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen společně jako objednávka)

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i možnost kupujícího opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v uživatelském účtu nebo na objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího).

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládávané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky např. písemně, nebo formou telefonické SMS zprávy, nebo e-mailové zprávy.

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s formou komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, SMS zprávy) si hradí kupující sám, a tyto náklady se neliší od základních sazeb.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v sídle prodávajícího

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 112634630/0300 vedený u ČSOB Praha

d) bezhotovostně platební kartou

e) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Podávající v případě objednaného zboží vyšší ceny, které nemá na skladě a bude dle požadavku kupujícího zboží objednávat, požaduje od kupujícího úhrady celé kupní ceny předem. Dále zejména s ohledem na charakter zboží (vyšší cena) a množství zboží, je kupující oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.1 občanského zákoníku se nepoužije.

4. V případě platby v hotovosti, nebo na dobírku je kupní cena splatná ihned při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat platbu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího v případě bezhotovostní platby je splněn, okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které si spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů ho nelze vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případy uvedené v čl. 5.1 obchodních podmínek či jiný případ, kdy nelze odkupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů (14 dnů) od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzaté poslední dodávky zboží. Odstoupení do kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3. V případě odstoupení do kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícímu vráceno do čtrnácti dnů (14) od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající uhrazenou kupní cenu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží, nebo prokáže, že zboží odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním způsobem na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, dojde-li k odstoupení kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že si kupující vyžádá zvláštní způsob dopravy objednaného zboží, nese sám kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen toto zboží při dodání převzít.

3. V případě, že nastane z důvodů kupujícího potřeba zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

4. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky, pokud jsou prodávajícím vydány.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí přísl. obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 ž 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany sjednaly, chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající, nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,

b) hodí se k účelu, který pro jeho použití kupující uvádí, nebo ke kterému se obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakosti nebo provedení předlohy, je v odpovídajícím množství míře, nebo hmotnosti

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedené v čl. 7.2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu, za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání, nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se neprokáže opak, či to neodporuje povaze věci. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, s ohledem na sortiment podnikání prodávaného zboží, případně v sídle nebo místě podnikání.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodex chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@beny.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2.

5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15 Praha 2.

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Mimo osob dopravující zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Budou zpracovávány v elektronické podobě, automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informací podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ 

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou poštu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být doručena druhé smluvní straně písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu.

11. UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, nebo neúčinné, tak neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné dnem 20.5.2018

Puncovní značky, které musí být součástí obchodních podmínek subjektu obchodujícího s drahými kovy:

Beny - autorizovaný prodejce značky Chopard

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené
  • Beny klub
  • Magazín

BENY KLUB

Vás, našich zákazníků, si velice vážíme. Proto jsme pro vás, milovníky hodinek a šperků, založili Klub BENY, jehož členům nabízíme mnoho exkluzivních výhod. Registrace zdarma zabere jen několik minut. Přijměte tedy, prosím, naše pozvání.

Beny KLUB