OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti BENY, spol. s r.o. se sídlem Václavské nám. 801/52, Praha 1, IČ: 63670992, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37932 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím v provozovně nebo prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, a to např. prostřednictvím telefonu, elektronické pošty nebo internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce www.beny.cz (dále jen „webová stránka“). 
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webové stránky platí následující ustanovení čl. 2 obchodních podmínek.
 2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží. V případě, že to webová stránka umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webových stránek.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje je povinen kupující při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Nesprávnost a neúplnost údajů jde k tíži kupujícího.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen nezpřístupnit své přístupové údaje a neumožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti.
 5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít (i) v provozovně prodávajícího, nebo (ii) prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku. Při uzavírání kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Nesprávnost a neúplnost údajů jde k tíži kupujícího.
 2. Uzavřít kupní smlouvu je vzhledem k hodnotě zboží oprávněn kupující, který je právnickou nebo fyzickou osobou starší 18 let.
 3. Prodávající upozorňuje, že veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající současně upozorňuje, že barvy produktů zobrazené na webových stránkách mohou být vlivem světla při focení odlišné od reálného provedení.
 4. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Kupující tímto bere na vědomí, že webové stránky jsou zobrazovány v online režimu, kvůli čemuž se ceny, jakož i stav zásob může průběžně v čase měnit, a to až do okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 5. Informace o ceně na webových stránkách nevylučuje možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 6. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 7. V případě uzavírání kupní smlouvy přes webové stránky vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách, kdy objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, které vloží kupující do elektronického nákupního košíku, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a dále informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i možnost kupujícího opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedené v uživatelském účtu nebo na objednávce.
 8. Kupující bere na vědomí, že při přebírání zboží je prodávající, případně dopravce či jakýkoliv jiný subjekt, který kupujícímu zboží doručuje, oprávněn zkontrolovat totožnost za účelem ověření věku a identity kupujícího.
 9. V případě, že prodávající nabyde jakéhokoliv podezření ohledně pravosti a vážnosti objednávky, a/nebo o identitě a věku kupujícího, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího za účelem ověření objednávky.
 10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v případě kupní smlouvy uzavírané přes webové stránky doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Je-li uzavírána kupní smlouva jinými prostředky komunikace na dálku nebo v provozovně prodávajícího, je uzavřena nepodmíněnou akceptací nabídky, není-li mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno jinak. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru, prodávající kupujícímu zašle nabídku v textové podobě.
 11. V případě volby kupujícího kupující souhlasí s formou komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, SMS zprávy) si hradí kupující sám, a tyto náklady se neliší od základních sazeb.
 12. Je-li ke zboží, které je předmětem kupní smlouvy, dodáván výrobcem rovněž originální obal, je tento obal rovněž předmětem kupní smlouvy.
 13. Prodávající v některých případech před uzavřením kupní smlouvy umožňuje kupujícímu rezervaci vybraného zboží, a to vždy za předem ujednaných podmínek.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího
  b) v hotovosti nebo platební kartou na dobírku při přijetí zboží v případech zakoupeného zboží o hodnotě nižší než 150.000,- Kč
  c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 112634630/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. v případě platby v CZK   nebo na účet č. 167446071/0300  v případě platby v EUR
  d) bezhotovostně platební kartou
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením, pojištěním a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Kupující je vždy povinen uhradit celou kupní cenu před dodáním zboží.  Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
 4. V případě uzavření kupní smlouvy v provozovně prodávajícího je kupní cena splatná ihned při uzavření kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku je kupní cena splatná nejpozději do tří dnů od uzavření kupní smlouvy, nebude-li sjednáno jinak, případně je-li zvolena platba dobírkou, tak při předání zboží.
 5. Nebude-li kupní cena uhrazena ve lhůtě splatnosti, ztrácí zákazník pořadí stran dodání objednaného zboží a ruší se dodací lhůta uvedená v kupní smlouvě.
 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při zadání platby uvést variabilní symbol, kterým je číslo daňového dokladu, nebo číslo proforma faktury, není-li v den úhrady faktura vystavena, nebo číslo objednávky.   Závazek kupujícího v případě bezhotovostní platby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Případné prodávajícím vyhlášené slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.
 8. Účtenku a daňový doklad, případně zjednodušený daňový doklad obdrží kupující (i) v tištěné podobě při předání zboží, v případě uzavření kupní smlouvy v provozovně prodávajícího; nebo (ii) elektronicky na kupujícím uvedený e-mail v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím jednoho z prostředků komunikace na dálku.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

 1. V případě, že kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a kupující je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, tak platí, že kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzatí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího, nebo na email info@beny.cz.
 2. V případě odstoupení do kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající uhrazenou kupní cenu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu bude kupujícím zboží vráceno.
 4. Zboží, které bylo dodáno na základě smlouvy, od níž má kupující v úmyslu odstoupit dle 5.1 obchodních podmínek, nesmí být používáno v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se kupující obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Aby se kupující obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně. Zejména vzhledem k hodnotě zboží, během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy by kupující měl se zbožím náležitě zacházet, jinak je povinen hradit újmu vzniklou z důvodu vyšší než uvedené míry k používání zboží. Zejména není kupující oprávněn odstranit ochranné folie a jiné ochranné prvky umístěné na zboží. Nebezpečí škody na vráceném zboží nese kupující až do okamžiku předání prodávajícímu, tj. včetně přepravy, je-li zboží odesíláno prostřednictvím třetí osoby.
 5. Kupující je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.1 obchodních podmínek vrátit zboží v originálním nepoškozeném obalu, byl-li dodán, který je součástí zboží a který rovněž slouží jako ochrana proti poškození, jakož i s ochrannými foliemi, byly-li na zboží umístěny.
 6. Kupující je oprávněn v případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.1 obchodních podmínek použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je uveřejněný na webové stránce prodávajícího https://www.beny.cz/vraceni-zbozi.html.
 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo přizpůsobeno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které si spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů ho není vhodné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Dále nelze odstoupit od kupní smlouvy, je-li dodané zboží vč. originálního balení, bylo-li dodáno, poškozeno.
 9. V případě zakoupení zboží v provozovně prodávajícího a/nebo v případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, nelze od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu čl.  5 odst. 1 obchodních podmínek a ani zboží vyměnit. Tímto nejsou dotčeny nároky kupujícího z vadného plnění.
 10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě porušení závazku kupujícího z kupní smlouvy podstatným způsobem, zejména, nikoli však výlučně, z důvodu nezaplacení kupní ceny zboží kupujícím ve sjednané lhůtě splatnosti, prodlení kupujícího s převzetím zboží nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží po vyřízení reklamace prodávajícím.
 2. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě vyprodání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit (zboží není dodáno dodavatelem, došlo k výrazné změně ceny účtované dodavatelem apod.). Prodávající si též vyhrazuje právo omezit počet kusů stejného produktu prodaných jedné osobě.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, bude-li kupující mladší 18 let nebo nebude-li možné ověřit jeho věk a identitu. V takovém případě nebude kupujícímu vydáno zboží a dojde k odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
 4. Prodávající je též oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se nepodaří ověřit pravost a vážnost vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu a plnit závazek z ní plynoucí.
 5. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím (I.) v případě zjevné chyby v ceně zboží, čímž se rozumí zejména, nikoli však výlučně, případy, kdy je cena objednaného zboží zjevně jiná, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u uvedeného zboží bylo jasně uvedeno, že se jedná o slevu nebo akci a (II.) v případě zjevné chyby v psaní mající vliv na podstatné náležitosti kupní smlouvy.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku 6 obchodních podmínek, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 7. Pokud kupující již uhradil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající vrátí cenu poté, co bylo vráceno zboží, bylo-li již dodáno. 
 8. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, zejména, nikoli však výlučně, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, kdy o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedeném případě nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň že je prodávající oprávněn požadovat mimo jiné vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu ustanovení § 2991 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že si kupující vyžádá zvláštní způsob dopravy objednaného zboží, nese sám kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen toto zboží při dodání převzít.
 3. V případě, že nastane z důvodů kupujícího potřeba zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 4. Při převzetí zboží od dopravce prodávající doporučuje kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky, pokud jsou prodávajícím vydány.
 6. Kupující bere na vědomí, že zboží bude předáno až po úplném uhrazení kupní ceny.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí přísl. obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou blíže uvedena v reklamačním řádu (https://www.beny.cz/reklamacni-rad.html), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které si strany sjednaly, chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající, nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy
  b) hodí se k účelu, který pro jeho použití kupující uvádí, nebo ke kterému se obvykle používá
  c) zboží odpovídá jakosti nebo provedení předlohy, je v odpovídajícím množství míře nebo hmotnosti
  d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedené v čl. 8.2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání, nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, zjevnou nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se neprokáže opak, či to neodporuje povaze věci. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvou (2) let od převzetí.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Prodávající je oprávněn prověřovat podezřelé objednávky zboží, zejména, nikoli však výlučně, pokud se vymykají způsobem objednání, uvedenými údaji, v množství poptávaného zboží nebo v úpravě zboží dle přání kupujícího.
 4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@beny.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Pokud prodávající bude poskytovat k některému zboží poprodejní servis, bude o tomto zákazník informován.
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“), a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a dále zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující bere na vědomí zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje), a to pro účely realizace práv a povinností prodávajícího z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, rovněž jako pro účely ochrany práv a oprávněných zájmů prodávajícího. Více o zpracování osobních údajů naleznete zde https://www.beny.cz/ochrana-osobnich-udaju.html. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje zpracovává v souladu se ZZOÚ a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.
 3. Kupující jako subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má také (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro tento účel, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně. Stejně tak má kupující jako subjekt údajů v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které správci dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů).
 4. Prodávající informuje kupujícího o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu kupujícího s prodávajícím jako správcem:
  • písemně na adrese: BENY, spol. s r.o. Václavské nám. 801/52, Praha 1, 110 00
  • písemně prostřednictvím emailové adresy: info@beny.cz
  • telefonicky na tel. č.: +420 222 210 045
 5. Kupující jako subjekt údajů má právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.
 6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informací podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem a případné spory budou řešeny u příslušných soudů v České republice. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, nebo neúčinné, tak neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 24.01.2023

Puncovní značky, které musí být součástí obchodních podmínek subjektu obchodujícího s drahými kovy:

Beny - autorizovaný prodejce značky Chopard

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
0 ks
0 ks
Oblíbené
 • Beny klub
 • Magazín

BENY KLUB

Vás, našich zákazníků, si velice vážíme. Proto jsme pro vás, milovníky hodinek a šperků, založili Klub BENY, jehož členům nabízíme mnoho exkluzivních výhod. Registrace zdarma zabere jen několik minut. Přijměte tedy, prosím, naše pozvání.

Beny KLUB